Regulamin i warunki zakupu w sklepie internetowym OldTown

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Podane niżej pojęcia na potrzeby niniejszego Regulaminu posiadają następujące znaczenie (definicje):

1. Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady dokonywania transakcji przez nabywców akredytacji za pośrednictwem strony internetowej www.oldtownfestival.net w szczególności określający prawa i obowiązki Klienta i Organizatora jako stron transakcji.
2. Organizator – osoba prawna realizująca Imprezę, to jest:
Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji I Gier Terenowych Oldtown
NIP: 8542407943
REGON: 36145569500000
Numer KRS: 0000556634
Adres: 73-110 Stargard, ul. M. Reja 5a / 1 
3. Akredytacja – dokument uprawniający Klienta do udziału w Imprezie, wydrukowany przez Klienta.
4. Impreza – realizowane przez Organizatora wydarzenie o charakterze kulturalnym, na które można zakupić Akredytację.
5. Klient – osoba nabywająca Akredytację na zasadach określonych w Regulaminie.

B. Postanowienia ogólne

6. Klient wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie.
7. Klient wyraża zgodę na warunki uczestnictwa w Imprezie określone w jej odrębnym Regulaminie.
8. Klient nabywający akredytację dla innej osoby w jakiejkolwiek przewidzianej Regulaminem formie oświadcza, że ta osoba zapoznała się z i wyraża zgodę na warunki uczestnictwa w Imprezie określone w jej odrębnym Regulaminie.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, daty i miejsca Imprezy.

II. PROCEDURA ZAKUPU AKREDYTACJI

1. Procedura zakupu Akredytacji jest szczegółowo opisana na stronie internetowej oldtown.pl w zakładce "Przewodnik – Jak zakupić akredytację". W zakładce tej opisane są również metody płatności.
2. Realizacja przez Klienta procedury zakupu Akredytacji stosownie do algorytmu poszczególnych kroków prowadzących do finalizacji transakcji stanowi z chwilą jej zakończenia i potwierdzenia wybranego rodzaju płatności stanowi prawnie skutecznie zawartą umowę sprzedaży Akredytacji.
3. Dokonanie płatności przez Klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane przez Klienta dane do systemu sprzedaży. W przypadku wpisania błędnych lub niepełnych danych Akredytacja może nie zostać przyznana z winy Klienta.
5. Akredytacje są imienne. Nie można ich przekazywać innym osobom bez porozumienia z Organizatorem.
6. Informacja o cenie Akredytacji znajduje się na stronie internetowej www oraz uwidacznia się każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Akredytacji.
7. Sprzedaż Akredytacji trwa do dnia 2018-06-29 godz. 24:00 czasu obowiązującego na terenie Polski bądź do wyczerpania puli Akredytacji.
8. Akredytacje są sprzedawane w cenie promocyjnej do końca marca, tj. do dnia 2018-03-30 godz. 24:00 czasu obowiązującego na terenie Polski.
9. Organizator wysyła potwierdzenie Akredytacji po otrzymaniu przez pośrednika płatności potwierdzenia opłacenia zamówienia w ciągu 5-10 dni roboczych.
10. W przypadku, w którym zamówiona i opłacona Akredytacja nie dotrze do Klienta najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem Imprezy, Klient powinien skontaktować się Organizatorem pod adresem e-mail: shop@oldtownfestival.net
11. Warunkiem sprzedaży jest zapłata za Akredytację w trakcie procedury składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane przez System w ciągu 24 godzin. Edycja nieopłaconego zamówienia nie jest możliwa.
12. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę na stronie www nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
13. Zawarta na podstawie Regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację Imprezy, której nabyte przez Klienta Akredytacje dotyczą.
14. Organizator kontroluje i weryfikuje proces składania zamówień oraz zakupu Akredytacji. W razie stwierdzenia, że dane zamówienie lub zakup przeprowadzono przy pomocy automatu, tj. specjalnie skonstruowanego oprogramowania do składania zamówień lub dokonywania zakupów, lub w dowolny inny sposób, który zaburza normalne funkcjonowanie systemu, w szczególności poprzez ograniczenie innym osobom swobody nabywania Akredytacji w normalnym trybie, Organizator ma prawo anulowania danego zamówienia i usunięcia konta Klienta, który złożył dane zamówienie.

III. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Zakupione Akredytacje nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży Akredytacji Klient powinien się skontaktować z Organizatorem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
2. Wszelkie informacje dotyczące odwołania Imprezy bądź zmian w Imprezie znajdują się na stronie www.
3. Poza przypadkiem odwołania Imprezy i innymi sytuacjami przewidzianymi prawem, zwroty Akredytacji nie są możliwe.
4. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: shop@oldtownfestival.net

IV. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Organizator.
2. Przekazane przez Klienta dane osobowe mogą być przekazywane Organizatorowi wyłącznie w celach związanych z udziałem Klienta w Imprezie.
3. Dane osobowe przekazywane przez Klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży Akredytacji oraz, za zgodą Klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Organizatora.
4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres shop@oldtownfestival.net.
c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Organizatora oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
2. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od 2018-01-23.

REGULAMIN OLDTOWN FESTIVAL 2018

SŁOWNIK POJĘĆ

Impreza, Festiwal: OldTown Festival 2018;
Organizator: osoba upoważniona przez Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji i Gier Terenowych OldTown;
Uczestnik: osoba, która zakupiła albo na której rzecz zakupiono akredytację na OldTown Festival 2018;
Procedura Akredytacji: proces wydania uczestnikowi identyfikatora, weryfikacja jego uprawnień, zapoznanie się przez uczestnika z regulaminem imprezy i innymi dokumentami, złożenie przez uczestnika stosowanych oświadczeń i zapewnień;
Wystawca: osoba upoważniona do prowadzenia handlu zarobkowego/usług na podstawie umowy z organizatorem;
Mechanika: zbiór zasad postępowania w grze terenowej podczas OldTown Festival 2018.

I. Cel OldTown Festival 2018
1. Propagowanie fantastyki postapokaliptycznej we wszelkich jej odmianach oraz integracja jej fanów i twórców.
2. Popularyzacja i promocja alternatywnych form rozrywki jakimi są larpy i gry terenowe.
3. Promocja Stargardu w Polsce i na świecie.

II. Organizator OldTown Festival 2018
1. Organizatorem OldTown Festival 2018 jest:
Stowarzyszenie Organizatorów Symulacji I Gier Terenowych Oldtown
NIP: 8542407943
REGON: 36145569500000
Numer KRS: 0000556634
Adres: 73-110 Stargard, ul. Mikołaja Reja 5a / 1
2. Biuro Stowarzyszenia w dniach 13 – 19 lipca 2018 mieścić się będzie w budynku oznaczonym tablicą „Biuro” położonym na terenie działki 103 lotniska Kluczewo w centralnym miejscu odbywania się Imprezy.

Regulamin
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywały w miejscu, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy oraz jej uczestników poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzona jest impreza.

Termin i miejsce
1. OldTown Festival 2018 odbędzie się w dniach 13 - 19 lipca 2018 roku.
2. OldTown Festival 2018 będzie się odbywał na terenie lotniska w Kluczewie w Stargardzie, województwo zachodniopomorskie, w jego południowo-zachodniej części, wzdłuż drogi na Warnice
3. Festiwal rozpoczyna się od 08:00 w piątek, 13 lipca, zaś zakończy się w czwartek, 19 lipca o godz. 16:00.

Uczestnictwo
1. W OldTown Festival 2018, udział mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które do dnia 13 lipca 2018 roku ukończą 18 lat.
2. Wszyscy uczestnicy OldTown Festival 2018 muszą zostać zweryfikowani przez organizatorów podczas procedury akredytacji.
3. Uczestnik może odebrać identyfikator po pozytywnej weryfikacji przez organizatora podczas procedury akredytacji. Uczestnik musi okazać organizatorowi dowód zakupu akredytacji na OldTown Festival 2018, a także dowód tożsamości. Podczas procedury akredytacji, uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem imprezy oraz załączonymi do niej dokumentami (Mechanika gry itd.), co potwierdzi swoim podpisem. Jednocześnie każdy uczestnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie co do braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie. Odbierając identyfikator każdy uczestnik zobowiązany jest podpisać zgodę na wzięcie udział w OldTown Festiwal 2018 na własną odpowiedzialność.
4. Wyrażając wolę uczestnictwa w imprezie uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, że na terenie imprezy (w wyznaczonych miejscach) możliwym będzie ostrzeliwanie się z broni ASG, uczestnictwo w walce wręcz (zgodnie z mechaniką gry) oraz że w wyznaczonych miejscach poruszać się będą pojazdy mechaniczne.
5. Każdy uczestnik OldTown Festival 2018 zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i innych regulaminów obowiązujących w miejscach stanowiących obozowisko i teren festiwalu.
6. Niedopełnienie powyższych obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do organizatorów OldTown Festival 2018.
7. Osoby nieprzestrzegające regulaminu oraz innych załączonych do niego dokumentów mogą zostać usunięte z terenu OldTown Festival 2018 bez zwrotu kosztów akredytacji i ewentualnych innych kosztów.
8. Każdy z uczestników opłaca ubezpieczenie we własnym zakresie.
9. Uczestnik potwierdza, iż bierze udział w OldTown Festival 2018 wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w imprezie może wiązać się z wysiłkiem fizycznym, trudnymi warunkami bytowymi, hałasem, wilgocią itp. i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
10. Uczestnik gry terenowej na OldTown Festival 2018 zobowiązany jest do posiadania:
- ochrony oczu (o wytrzymałości minimum 2J – niedopuszczalny jest sprzęt z siatką),
- żółtej kamizelki odblaskowej,
- stroju utrzymanego w konwencji imprezy.
11. Przedmioty te mogą być sprawdzane pod kątem bezpieczeństwa przez organizatorów przed rozpoczęciem rozgrywki
12. Uczestnicy nie mogą wykraczać poza teren wskazany przez organizatorów.
13. Do znajdujących się na terenie imprezy budynków/budowli uczestnicy wchodzą (wspinają się na nie) wyłącznie na swoją odpowiedzialność. To samo dotyczy wchodzenia na drzewa itp.

Akredytacje
1. Termin zakupów akredytacji na OldTown Festival 2018 upływa w dniu 30.06.2018 r. lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń. Po 30.06.2018 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane niezależnie od limitu osiągniętych zgłoszeń.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przedłużenia terminu sprzedaży akredytacji.
3. Zakup akredytacji rozumiany jest jako zgłoszenie do udziału w OldTown Festival 2018.
4. Organizator ustala limit uczestników na 950 osób.
5. Sprzedaż akredytacji odbywa się poprzez stronę internetową www.ticket.oldtownfestival.net na podstawie regulaminu sprzedaży.
6. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie (drogą elektroniczną) wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto organizatora opłaty za akredytację.
7. Aby wziąć udział w OldTown Festival 2018 każdy z uczestników będzie musiał przejść pozytywnie proces weryfikacji podczas procedury akredytacji o którym mowa wcześniej w niniejszym regulaminie.
8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym. Organizator nie wyraża zgody na udział w imprezie osób z akredytacjami przypisanym innemu uczestnikowi. Każdy biorący udział w imprezie na podstawie akredytacji należącej do innej osoby, zostanie wyproszony z terenu imprezy.

Zasady porządkowe, obowiązki
1. Na terenie OldTown Festival 2018 mogą przebywać jedynie osoby posiadające ważny i podpisany identyfikator, który każdy uczestnik zobowiązany jest nosić w widocznym miejscu. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do organizatorów imprezy.
2. Od momentu przyjazdu na teren Festiwalu do momentu zakończenia imprezy każdy z uczestników ponosi za swoje postępowanie pełną odpowiedzialność finansową i prawną.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie mienie uczestników, zgubione, zniszczone, skradzione lub uszkodzone w czasie trwania festiwalu.
4. Na terenie festiwalu znajdować się będzie punkt doraźnej pomocy medycznej obsługiwany przez osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, alergie itp. zobowiązane są do posiadania własnych leków oraz posiadania przy sobie informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, choroby lub utrudnień w leczeniu.
5. Na terenie OldTown Festival 2018 obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania nielegalnych środków odurzających i psychoaktywnych, zabronione jest również posiadanie i zażywanie tzw. dopalaczy.
6. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, przejawiające zachowania agresywne bądź stwarzające zagrożenie dla zdrowia i życia innych uczestników mogą zostać usunięte z terenu festiwalu.
7. Uczestnicy OldTown Festival 2018 są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie, a w szczególności na terenie wyznaczonym pod obozowisko.
8. Palenie tytoniu i rozpalanie otwartego ognia może odbywać się tylko w wyznaczonych przez organizatorów miejscach z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W sytuacji zagrożenia pożarowego ogłoszonego przez organizatorów nie wolno palić wcale.
9. Wszelkie uchybienia bezpieczeństwa, porządkowe lub organizacyjne należy bezzwłocznie zgłaszać organizatorom.

Uprawnienia organizatora
1. Na terenie OldTown Festival 2018 stale obecni będą przedstawiciele organizatora w tym i służby porządkowe.
2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń organizatorów i służb porządkowych, a także komunikatów organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń oraz komunikatów może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na OldTown Festival 2018 oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
- zapewnienie obecności służby porządkowej wyróżniającej się elementami ubioru,
- udostępnienie pomocy medycznej o której mowa powyżej
4. Służby porządkowe, są uprawnione do:
- sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
- legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
- przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą, lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
- wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń wezwania ich do opuszczenia imprezy,
- stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
- ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia i zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, złe warunki pogodowe itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

Przedmioty niebezpieczne
1. Uczestnikom zabrania się w szczególności wnoszenia na teren festiwalu broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (łuki, kusze, proce itp.) oraz materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych bez oficjalnej zgody organizatorów. Wyrażona zgoda nie oznacza przejęcia przez organizatorów odpowiedzialności za skutki ich użycia.
2. Wszelkie materiały pirotechniczne znajdujące się na terenie festiwalu podlegają rejestracji i kontroli organizatorów. Uczestnik posiadający bądź posługujący się nimi zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń producenta i stosowania się do przepisów ochrony przeciwpożarowej.
3. Zakazuje się używania urządzeń typu megafon do celów rozrywkowych – służą one jedynie sprawom organizacyjnym i informacyjny.

Gra terenowa, ASG
1. W czasie trwania OldTown Festival 2018 odbywać się będzie w wyznaczonych przez organizatorów miejscach oraz czasie gra terenowa.
2. Podczas gry terenowej nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz zabrania się wchodzenia na teren oznaczony przez organizatorów jako wyłączony z gry.
3. Na terenie oznaczonym do rozgrywek ASG obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia okularów ochronnych.
4. Na terenie do tego nie wyznaczonym (OFF-ASG) obowiązuje bezwzględny zakaz strzelania z replik ASG oraz używania materiałów pirotechnicznych.
5. Podczas gry terenowej należy bezwzględnie przestrzegać zasad Mechaniki.
6. Poprzez sam udział w grze terenowej uczestnik w sposób dorozumiany wskazuje, iż znane jest mu ryzyko wiążące się z grą terenową.

Pojazdy
1. W wyznaczonych przez organizatora miejscach poruszać się mogą pojazdy mechaniczne.
2. Każdy pojazd mechaniczny wjeżdżający na teren imprezy musi zostać zarejestrowany przez organizatorów.
3. Rejestracja pojazdu polega m.in. na wskazaniu osoby za niego odpowiedzialnej, jeżeli na imprezie nie będzie obecny jej właściciel.
4. Każdy zarejestrowany pojazd otrzymuje od organizatorów naklejkę potwierdzającą rejestrację, która to musi być umieszczona w widocznym miejscu pojazdu przez cały czas trwania imprezy
5. Poruszanie się pojazdami niezarejestrowanymi po terenie imprezy jest bezwzględnie zabronione.
6. W trakcie trwania imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych.
7. Za szkody wyrządzone przez ruch pojazdu mechanicznego odpowiedzialność ponoszą wyłącznie kierujący i właściciel pojazdu/osoba odpowiedzialna o której mowa powyżej.

Handel
1. W wyznaczonych przez organizatora miejscach możliwym będzie prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży jedzenia, napojów w tym alkoholu oraz innych towarów przez wystawców. Handel (niezwiązany z fabułą gry) możliwy będzie wyłącznie za zgodą organizatora na podstawie umów podpisanych przez organizatora z wystawcami.
2. Na terenie imprezy zabroniona jest sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym.
3. Zabrania się prowadzenia bez zgody organizatora jakiejkolwiek innej działalności handlowej (niezwiązanej z fabułą gry), lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
4. Wykorzystanie festiwalu jako okazji do akcji promocyjnych lub rozpowszechnienia wszelkich materiałów reklamowych wymaga zgody organizatora.

Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.oldtownfestival.net oraz w informatorze wydawanym przy akredytacji.
2. Nieodłącznym elementem regulaminu jest zbiór zasad zachowania opisany jako Mechanika OldTown Festival 2018r.
3. Akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża tym samym zgodę na publikację jego zdjęć i pseudonimu na oficjalnej stronie www festiwalu oraz materiałach promocyjnych.
4. We wszystkich sprawach nie ujętych bezpośrednio w regulaminach, jak i dotyczących rozstrzygania kwestii spornych między graczami decydujące zdanie ma organizator, którego decyzja jest nieodwołalna.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie po jego upublicznieniu, o czym zobowiązany jest niezwłocznie poinformować na stronie internetowej imprezy oraz w wykorzystywanych środkach komunikacji (Facebook itd.).
6. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.